Naším cílem je nabídnout Vám dárek, kterým určitě potěšíte. Snažíme se být pro Vás opravdu seriózním partnerem, proto se řídíme těmito 5 pravidly:
1. Náš zákazník, náš pán. Jsme vám téměř stále a rádi k dispozici. Všechny otázky, dotazy, reklamace i pochvaly můžete s námi řešit každý pracovní den od 9.00 do 16.00 hod. na telefonu 731 905 332 nebo mailem na info@darek.cz. Kdyby bylo nejhůř, jsme na telefonu i mimo pracovních hodin (v tom případě pošlete raději sms).
2. Kvalita. Všechny naše produkty jsou kvalitní a nezávadné, v souladu se všemi evropskými a českými normami.
3. Vstřícnost. Vaši objednávku můžete zrušit nebo zboží můžete vrátit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v původním balení a my vám vrátíme vaše peníze. Pokud nám napíšete váš důvod vrácení zboží, velmi to oceníme.
4. Záruka. Na každý produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Pokud vám přijde produkt poškozený nebo se vám poškodí během užívání, kontaktujte nás emailem na info@darek.cz a my Vaši reklamaci vyřídíme rychle a k vaší spokojenosti.
5. Rychlost. Naše balíčky přepravujeme přepravní společností PPL. Balíky vám umíme doručiť do dvou pracovních dnů, pokud jsou u nás skladem. Výhodou našeho kurýra je, že vás vždy  před doručením balíku kontaktuje a pokud vám termín nebo místo nevyhovuje, můžete se s ním dohodnout na novém termínu.
Další výhody: stabilní firma, provoz e-shopu již 16 let, ochrana Vašich osobních údajů, dlouholeté zkušenosti.  Jsme Váš stabilní a spolehlivý partner.
 Přejeme Vám příjemný nákup v našem internetovém  obchodě. 
                                                                            kolektiv z www.darek.cz
 
 

Obchodní podmínky pro spotřebitele

 

Čl. I
Úvodní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce www.darek.cz (dále také "Internetový obchod"), přičemž odesláním objednávky Kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu.
2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou závazné pro obě strany kupní smlouvy.
3. Kupní smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva, kterou uzavírá prodávající a Kupující, který je spotřebitelem, na zásilkový prodej zboží a služeb výlučně prostřednictvím prostředků komunikace, zejména internetu, telefonu a elektronické pošty (dále jen "Kupní smlouva").
4. Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "zákon") a těmito obchodními podmínkami upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci.
5. Prodávajícím je LASY s.r.o., se sídlem Hrdinov SNP 6, 036 01 Martin, IČO: 36 766 721, DIČ: SK202 236 5950, zápis: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č .: 18869 / L (dále jen "Prodávající"), který je zároveň provozovatelem Internetové stránky www.darek.cz (dále jen "Stránka") jakož i Internetového obchodu.
6. Kontaktní údaje Prodávajícího ve vztahu k Internetovému obchodu jsou:
a) kontaktní telefonní číslo: (+420) 731 905 332 v pracovních dnech mezi
09:00 a 16:30 hod.
b) e-mail: info@darek.cz
c) bankovní spojení:
Fiobanka, a.s. č.účtu 2100142718/2010
Zahraniční bankovní spojení:
IBAN: SK7683300000002100142718
BIC kód/ SWIFT: FIOZSKBAXXX

Bankovní spojení (zahraniční)
ÚČET PRO PLATBY V EUR:
VUB, a.s. Bratislava, číslo účtu: 2723209253/0200
IBAN SK93 0200 0000 0027 2320 9253
** Při zadávání čísla účtu a ostatních údajů dbejte na ostražitost, protože v případě nesprávného vyplnění Vám zboží nebude moci být následně odesláno!
7. Prodávající je oprávněn prodávat služby (což zahrnuje komunikaci s Kupujícím, fakturaci, zasílání služby apod.) prostřednictvím (s využitím) Internetového obchodu.
8. Kupujícím se rozumí uživatel Stránky, resp. každý návštěvník Stránky, který odeslal objednávku prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen "Kupující"). Kupující uznává elektronickou komunikaci s Prodávajícím především prostřednictvím Internetového obchodu, telefonu a e-mailové komunikace.
9. Službou je každý produkt zveřejněn na Internetovém obchodě.
10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

 


Čl. II
Informace o zboží a cene


1. Barevné vyobrazení zboží nemusí přesně odpovídat skutečnosti, z důvodu nepřesnosti zobrazovacích jednotek počítače.
2. Cena zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu je konečná, včetně DPH. Cena nezahrnuje náklady spojené s doručením a přepravou zboží nebo jiné volitelné služby. Náklady spojené s doručením zboží a náklady za jiné volitelné služby jsou uvedeny při vytváření objednávky a jsou automaticky připočteny ke kupní ceně zboží.
3. Prodávající je plátcem DPH.

4. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak, případně do platnosti termínu akce.
5. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 

Čl. III

Objednávka zboží


1. Kupující potvrzuje, že odesláním objednávky akceptuje cenu zboží, obchodní podmínky a reklamační podmínky Internetového obchodu.
2. Po odeslání objednávky bude Kupujícímu, na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží, zaslán potvrzující email, kterým Prodávající potvrdí zařazení objednávky na zpracování. Na uvedenou e-mailovou adresu budou Kupujícímu zaslány všechny další informace a doklady ohledně objednávky, především: fakturační údaje Kupujícího, adresu pro doručení zboží, specifikace zboží, množství objednaného zboží a výslednou cenu zboží.
3. Před potvrzením objednávky bude stanovena celková cena objednaného zboží a odhadovaný termín dodání.
4. Před definitivním zasláním objednávky Prodávající doporučuje Kupujícímu využít možnosti provést důkladnou kontrolu celé objednávky a detailně prostudovat tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky.

 

ČL. IV

Způsob uzavírání kupní smlouvy


1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícího Prodávajícím ve formě:
a) e-mailové zprávy Kupujícího zaslaného Prodávajícímu na info@darek.cz
b) Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na Internetovém obchodě Prodávajícího www.darek.cz,
c) telefonické objednávky;
2. Závazným akceptováním objednávky je e-mailové / telefonické potvrzení Prodávajícím Kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného Kupujícím označené například jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděny Oznámení o přijetí objednávky, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o Kupujícím, resp. adrese, kde má být zboží dodáno, způsobu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro Kupujícího, údaje o prodávajícím, případně i jiné údaje.
4. Kupní smlouvu lze měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím, pokud zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.
5. Na e-mailovou adresu Kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.
 

 

 

Čl. V

Povinnosti smluvních stran


Prodávající se zavazuje dodat:
1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů, v případě výrazné změny ceny zboží nebo nedostupnosti zboží.
2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
3. Kupujícímu doklady (návody, záruční list, ...) v písemné nebo elektronické formě potřebné k jeho převzetí a užívání.
Prodávající neodpovídá za:
1. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
2. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek.
Kupující se zavazuje:
1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit.
2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.
3. nepoškozovat dobré obchodní jméno Prodávajícího.

 

Čl. VI

Odstoupení od kupní smlouvy

 

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední.

2. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele (zboží na zakázku),

c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

d) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího.

3. Kupující má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení od smlouvy zboží rozbalit a odzkoušet, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit Prodávajícímu. Zboží použité ve větším rozsahu než postačuje k jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud Prodávající v konkrétním případě nerozhodne jinak; v takovém případě Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Ve vzájemné souvislosti s podmínkou uvedenou v předchozí větě je možné vrátit pouze zboží, které:

a) je v původním stavu,

b) nejeví známky používání a opotřebení ve větším rozsahu,

c) je nepoškozené,

d) je kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.).

4. Právo na odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno nejpozději v poslední den lhůty.

5. Kupující je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu Prodávajícího. Doporučujeme, aby si Kupující vyhotovil pro vlastní potřebu kopii daňového dokladu (faktury) a zboží zaslal doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Zboží není vhodné zasílat dobírkou, takové zboží nebude převzato.

6. Kupující je povinen přiložit do balíčku daňový doklad (fakturu), s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd. který mu byl doručen. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

7. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.

8. Prodávající se zavazuje kupní cenu vrátit nejpozději do 14 dnů. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký Kupující použil při platbě, pokud nebyl dohodnut jiný způsob platby. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho co nastane dříve. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno na náklady Kupujícího.

9. Nepřevzetí zásilky, kterou si Kupující objednal, nelze podle zákona považovat za platné odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo žádat od kupujícího náhradu všech nákladů, které jsou spojeny s nepřevzetím objednané zásilky. Veškeré spory budou řešeny soudní cestou, v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na smluvní pokutu.

10. V případě, že Kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto obchodních podmínek Kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět Kupujícímu.

11. V případě rozhodnutí Kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, Prodávající poskytuje možnost vrácení zboží přepravní společností PPL v sumě 89,. Kč s DPH; náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. V opačném případě je podle dostupných informací, předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na

velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které Kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 125, - Kč bez DPH.
12. V souladu s příslušným ustanovením NOZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

13. Situace, kdy jste se rozhodli zakoupené zboží vrátit nebo vyměnit v zákonné lhůtě. Můžete žádat výměnu za jinou velikost do 14 dnů od obdržení zboží.
Vrácené zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno po předchozí domluvě v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s dokladem o jeho koupi.
  1. Prosím, napište nám email na info@darek.cz ohledně Vašeho rozhodnutí.
  2. VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZAŘÍDÍME  přepravní společností PPL. (NEPOSÍLEJTE PROSÍM POŠTOU).
  3. Tímto způsobem ušetříte čas, který byste potřeboval/a na to, abyste zanesl/a balíček na poštu a máte jistotu, že se Vaše zásílka určitě doručí.
  4. Cena dopravy za takto vrácené zboží je 89,- Kč. Náklady spojené se zasláním zboží nese zákazník.
  5. V případě odstoupení od smlouvy při objednávce nad 2000, - Kč, kde byla pro zákazníka doprava zdarma a byla tudíž uhrazena odesílatelem, bude tato částka za poštovné odečtena od částky za vrácené zboží.
14. Při odstoupení od smlouvy má kupující povinnost povinnost vrátit dárek, který mu byl prodávajícím zaslán zdarma.

 

 

Čl. VII

Stornování objednávky

 

1. Kupující může stornovat objednávku, která ještě nebyla vyřízena nejpozději v den odeslání objednávky, zasláním žádosti na adresu info@darek.cz. Za storno objednávky podle předchozí věty si prodávající neúčtuje žádné poplatky. V případě uhrazené kupní ceny Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 14 dnů bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.

2. V případě, že Kupující stornuje objednávku v době od jejího potvrzení Prodávajícím do dodání zboží, je povinen uhradit Prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady spojené s realizací předmětné objednávky. Smluvní storno poplatek je stanoven ve výši 15% z ceny, min. však 125, -Kč.

3. Prodávající má právo stornovat objednávku z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat telefonicky, písemně nebo e-mailem. V případě, že Kupující uhradil kupní cenu nebo její část, tato mu bude vrácena do 14 dní bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.

 

Čl. VIII

Platební podmínky


1. Internetový obchod nabízí následující možnosti platby:
a) Dobírka - Nejčastější způsob platby, kdy Kupující hradí objednávku přímo kurýrovi. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od Kupujícího zálohu při objednávkách převyšujících částku 1500,- Kč.
b) Převodem / vkladem na bankovní účet Prodávajícího - Platba prostřednictvím vkladu / převodu na bankovní účet Prodávajícího, jako variabilní symbol slouží číslo objednávky.
2.  Při odběru většího počtu kusů zboží a při objednávce nad určitou hodnotu zboží, prodejce má právo požadovat platbu předem převodem na účet.
3. Kupní cenu není možné uhradit žádnými poukázkami nebo šeky vydanými jakýmkoli právním subjektem.
4. Daňový doklad (faktura) se zasílá na e-mailovou adresu Kupujícího nebo bude při doručení přiložen v balení zboží.
5. Kupující odesláním objednávky zároveň dává souhlas s elektronickým zasíláním faktur. Zasílány elektronické faktury jsou ve formátu PDF zabezpečeny proti pozměňování obsahu a splňují všechny náležitosti daňového dokladu.
6. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
7. Náklady na dodání zboží, které je kupující povinen zaplatit současně s úhradou kupní ceny zboží, představuje:
a / poplatek 85,- Kč za přepravu zboží při platbě vkladem / převodem na účet prostřednictvím kurýrní služby
b / poplatek 105,- Kč za přepravu zboží při platbě na dobírku prostřednictvím kurýrní služby
c / poplatek 0 Kč - za přepravu zboží v celkové hodnotě nad 2000,- Kč.
d/ poplatek 55,- Kč za přepravu zboží při platbě vkladem prostřednictvím uloženky
e/ poplatek 69,- Kč za přepravu zboží při platbě na dobírku prostřednictvím uloženky
f/ ceny zboží z českých korun (CZK) na EUR se propočítávají  kurzem 1,- Euro = 25,- CZK

8. Cena za gravírování 1 kusu pera nebo 2 kusů křišťálových skleniček je 350,- Kč. U gravírování je nutná platba předem!
9.
S ohledem na druh, množství a cenu zboží prodejce má právo požadovat platbu předem převodem (zejména v případě, že se jedná o zboží vyrobené na zakázku -
smaltované cedule, svíčky s gravírováním,  křišťálové skleničky s gravírováním - personifikované zboží, více kusů zboží...).
10. Doplatek za tričko velikosti 2XL a 3XL je 100,- Kč /kus, doplatek za tričko velikosti 4XL a 5XL je 200,- Kč/kus. Trička zmíněných velikostí není možné vrátit ani vyměnit. Přijímáme pouze platby předem, není možné zasílání na dobírku.
 

Čl. IX

Dodací podmínky


1. Dodací lhůta začíná běžet dnem provedení objednávky v případě platby prostřednictvím dobírky nebo dnem přijetí platby na bankovní účet v případě platby převodem na účet.
2. Obvyklá dostupnost zboží je uvedena v Internetovém obchodě. Tyto informace se však mohou měnit a Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost nabízeného zboží.
3. Pokud nebylo dohodnuto jinak, Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů od provedení objednávky, pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta. Pokud je zboží skladem, je expedováno v co nejkratším čase. Dodání zboží uskutečňuje během pracovních dní od 08: 00-18: 00.
4. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit.
5. Pokud se v objednávce nachází několik položek zboží a část z nich není skladem, Prodávající informuje o tom Kupujícího s možnostmi částečných dodávek. To platí i v případě, jestliže předmětem objednávky je pouze jedna položka.
6. Kupující je povinen ihned po doručení zásilky zboží zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozeno. V případě mechanického poškození nebo nekompletnosti zásilky se zavazuje neprodleně informovat Prodávajícího a s dopravcem sepsat tzv. Zápis o škodě.
7. Kupující je povinen poskytnout součinnost pro bezproblémové převzetí zboží. Pokud tak Kupující neučiní a zboží bude vráceno zpět na náklady Prodávajícího z důvodu opakovaného nezastižení Kupujícího, Prodávající má vůči Kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží.
8. Kupující je povinen převzít zboží v místě a v době, které je Prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen "Místo").

9. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:
a) Uloženka – osobní odběr zboží ve výdejních místech dle možností výběru e-shopu www.darek.cz
Prostřednictvím Uloženka.cz není možné posílat některé specifické produktynapříklad pivní produkty, smaltované cedule, plenkové dorty, skleněný džbán na pivo, zásilky větších rozměrů ...
  - zasíláme výhradně přepravní společností PPL.
 nebo
 b) přepravní společnost PPL CZ s.r.o. – doručení  na doručovací adresu  uvedenou v   objednávce.  
                                                
Přepravce, kterého kupující vybere výše uvedeným způsobem, dále jen „vybraný přepravce“
Zboží bude kupujícímu doručeno  dle dostupnosti. Dodání zboží se realizuje vždy v co nejkratším možném termínu, podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího. Dostupností zboží (dodací lhůtou) se rozumí doba, kdy nejpozději Vaši objednávku expedujeme a začíná běžet: a / dnem uhrazení objednávky na účet prodávajícího, pokud si kupující zvolil způsob platby bankovní převod; nebo b / dnem potvrzení objednávky prodávajícím, pokud si kupující zvolil způsob platby dobírkou.
VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ:
SKLADEM - zboží se nachází fyzicky na našem skladě. Vaši objednávku (pokud obsahuje pouze zboží skladem) odešleme podle provozních možností do 1-3 pracovních. dnů.
Obvykle posíláme do 7 - 12 dní - zboží není skladem.  Zboží pro vás objednáme u našeho dodavatele a vaši objednávku odešleme cca do 10 pracovních dnů (2 týdnů).
Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány z různých míst.
10. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího,  a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
11. Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.
12.Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.
13. Alkoholické nápoje  jsou osobám mladším 18 let neprodejné.
14. Po dohodě je možné za příplatek zkrátit dodací termín zakázky smaltované cedule. Příplatek 100% ceny předmětní smaltované cedule - dodání do 14 dnů od provedení platební transakce.
15. V případě zvolení odlišné dodací a fakturační adresy a platby dobírkou, bude vyžadováno zaplacení zboží v místě dodací adresy (ne na fakturační)! 

Čl. X

REKLAMAČNÍ ŘÁD


1. Kupující uplatňuje reklamaci písemně poštou na adrese Prodávajícího nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese info@darek.cz v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců, pokud zákon neudává jinou záruční dobu nebo pokud nebylo dohodnuto jinak, a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí objednávky od přepravní společnosti.
2. Kupující je při uplatnění reklamace povinen zaslat Prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím originál daňového dokladu (fakturu). Prodávající neprobere reklamované zboží zasláno Kupujícím na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně a jako pojištěnou zásilku.
3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží. Tyto vady je Kupující povinen jasně vyfotit a zaslat na výše uvedenou emailovou adresu.
4. Prodávající odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí Kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání zboží během záruční doby.
5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména následujícím užíváním: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelnou pohromou, nesprávným zacházením), v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby, včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, zanedbáním péče a údržby o zboží (ke stažení: Návody a Pokyny pro údržbu), poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
6. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a následně reklamaci vyřídit ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dnů od uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude Kupujícímu oznámeno telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Vyřízení reklamace trvá nejvýše 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu, pokud se nedohodne jinak.
7. V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě výrobku, Prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud Prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě výrobku, Prodávající je povinen informovat Kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek na odborné posouzení. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí o. i. i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.
8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje, když se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Za větší počet vad se považuje, když zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti Zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu Zboží nebo závažnost vady. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží.
9. Pokud má Kupující právo na výměnu Zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na Kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.
10. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: a) předáním opraveného zboží, b) výměnou zboží, c) vrácením kupní ceny zboží, d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, e) písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění, f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.


 

Čl. XI

Ochrana a zpracování osobních údajů

 

1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího výlučně za účelem uzavření Kupní smlouvy a na plnění svých závazků vůči Kupujícímu vyplývající z Kupní smlouvy podle zákona o ochraně osobních údajů, a to zejména při vystavení faktury / daňového dokladu, kontaktování Kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky, doručením objednaného zboží přepravní společností, vybavením případné reklamace a registrace na Internetovém obchodě.

2. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat, je založen výlučně na dobrovolnosti Kupujícího.

3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa / adresa dodání a kontaktní telefonní číslo.

4. Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas na dobu nejvýše 4 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující odvolat kdykoliv písemnou formou nebo elektronicky. Po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistí Prodávající blokování a likvidaci osobních údajů, které byly předmětem zpracování bez zbytečného odkladu.

5. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje, nezpřístupňuje osobní údaje Kupujícího žádným jiným subjektům, s výjimkou přepravní služby, se kterou je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení objednávky.

6. Kupující může požádat o změnu, opravu, omezení zpracování, likvidaci, výmaz nebo informace o svých osobních údajů, nebo může podat námitky proti zpracovávání písemně nebo elektronickou poštou na adrese info@darek.cz.

7. Internetový obchod využívá soubory cookies, které jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě Internetové stránky Provozovatele a ukládány do zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet) Kupujícího. Cookies obvykle obsahují název Internetové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě Internetové stránky prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět Internetové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory "cookies", které se používají na Internetové stránce, nepoškozují žádné zařízení Kupujícího. V případě návštěvy Internetové stránky a v případě, že Kupující vyjádřil dobrovolný souhlas se soubory cookies, považuje se za přijetí podmínek jejich používání.

8. Prodávající se zavazuje využívat cookies výlučně za účelem zkvalitnění služeb a zlepšovat strukturu a obsah internetové stránky.

 

Čl. XII

Řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím evropské platformy RSO


V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Stejně i nároky Prodávajícího vůči Kupujícímu mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Česká obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Čl. XIII

Smluvní pokuta


1. Prodávající si vyhrazuje právo udělit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15% z ceny, min. však 125, -Kč, v případě, že vznikla kupní smlouva, kterou Kupující nekompenzují nebo od které neodstoupil a zboží si nevyzvedl, a tak bylo vráceno zpět Prodávajícímu nebo byl vyzván Prodávajícím k převzetí zboží, přičemž zboží si nepřevzal.
2. Tato smluvní pokuta nezahrnuje náklady na dopravu jako ani ostatní náklady Prodávajícího spojené s propadem kupní smlouvy.
3. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit dohodnutou kupní cenu, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.
4. Veškeré spory budou řešeny soudní cestou, v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky.

 

Čl. XIV


Pravidla akce - Kolo štěstí

1. Každý účastník akce může točit každý den pouze jednou.
2. Soutěžní výhry se budou po dobu akce měnit. 
3. Dárek z kola štěstí je možné kdykoliv nahradit jiným dárkem bez udání důvodu.
4. Na neuplatněné slevové kódy nelze vracet finanční hotovost nebo se jinak dožadovat proplacení nevyužité výhry.
5. Slevové kódy se uplatňují v e-shopu darek.cz
6. Pořadatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit bez udání důvodu

 

Čl. XV

Závěrečná ustanovení


1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění Kupujícího. V případě změny obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce Prodávajícího.
2. Neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád.
3. Odesláním objednávky Kupující si přečetl obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a porozuměl jejich znění.
4. Tyto obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 25. dubna 2018.
5. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 

 
Zákaznická podpora

Nevíte si rady s výběrem zboží? Potřebujete odbornou radu? Nevíte, jak vybrané zboží objednat?
Jsme tu pro Vás. Neváhejte nás kontaktovat.

info@darek.cz, (+420) 731 905 332
 
 
VZOR  - Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Obcodní dům: DÁREK.CZ  
Provozovatelem Dárek.cz a dodavatelem nabízeného zboží je společnost Lasy, s.r.o.
Sídlo: Hrdinov SNP 6, 036 01 Martin, Slovenská republika
IČ prodávajícího: 36766721
Internetová stránka eshopu: www.darek.cz
Emailová adresa prodávajícího: info@darek.cz
Telefon prodávajícího: 00420731 905 332
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:
 
Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název zboží:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení zboží:
 
Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena:
Kupní cena byla uhrazena způsobem:
Prosím o vrácení kupní ceny na účet číslo:
 
Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)
 
 
 
V ……………… dne …………….
 
 
                                                                                                         …………….……………..
                                                                                              podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)
 
 
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Zboží musí být vráceno kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující a to i v tom případě, že zboží nemůže být pro svou povahu navráceno běžnou poštovní cestou.
 
Kupující spotřebitel:
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.